Invigning av fabriken i Kina

Redan i förra numret av MODUL Magazine kunde vi berätta att MODULs nya fabrik i Kina stod startklar.
Nu är den dessutom officiellt invigd, enligt alla konstens regler. MODULs Björn Larsson och en företrädare för myndigheterna i Shekou, herr Liu, målade ögon på de två dansande lejon som enligt kinesisk tradition betyder lycka och framgång. På plats fanns bl a även Peter Melin, IKEA Tradings chef för Greater China, och Leif Johansson från Finance IKEA Services BV.

Division komponenter…

Varje år gör IKEAs olika leverantörer inköp för mycket stora belopp – totalt ca 25 miljarder kronor.
Hos IKEA – men också hos ett flertal av leverantörerna – har man gjort bedömningen att dessa inköp kan förbättras väsentligt. Och när utgångspunkten är 25 miljarder kronor så innebär ’väsentliga förbättringar’ förstås betydande belopp.
Som MODUL Magazine tidigare berättat har uppgiften att genomföra dessa förbättringar på komponentsidan lagts hos MODUL Service. Björn Larsson är MODULs VD och har det övergripande ansvaret för komponentverksamheten, som nu är en division inom MODUL Service.

– De kraftiga prissänkningar som IKEA gjort de senaste 6-7 åren har till stor del varit resultatet av en målmedveten globalisering, effektivisering och rationalisering i leverantörsledet.
– Nu behöver vi göra samma sak i ledet före, d v s hos IKEA-leverantörernas leverantörer.
I samarbete med leverantörerna ska vi globalisera inköpen och koncentrera till färre underleverantörer. Vi behöver inte 20 leverantörer som tillverkar t ex ben, det räcker kanske med två…
– Vi ska också integrera, säger Björn Larsson. Det handlar bl a om att lägga komponenttillverkningen så nära råvarorna som möjligt, t ex att koppla ihop sågverket med komponenttillverkaren.
– Dessutom ska vi standardisera och utveckla komponenterna – och satsa på den allt viktigare logistiken. Vi måste använda de stora volymer som IKEA-försäljningen skapar på ett bättre sätt helt enkelt.
Här finns alltså mycket att göra. I många branscher fungerar inte konkurrensen tillräckligt bra. Det blir allt vanligare med kartellsituationer. De flesta leverantörer är dessutom ensamma för små för att kunna åstadkomma verkligt effektiva affärsupplägg.

Slutkunden avgör
Men det Björn Larsson först och främst vill tala om är kunden i varuhuset.
– Slaget om kunden i varuhuset är avgörande. Nyckeln till att lyckas finns nämligen i en volymökning i kundledet, från 100 till 200 miljarder kronor.
– Om inte alla de kunder som varje dag besöker de olika IKEA-varuhusen världen runt upplever att de får bättre, säkrare och mer attraktiva produkter till lägre pris, ja då lyckas vi inte.
– De som vill vara med i denna förändring måste därför överge det närsynta perspektiv som innebär att man bara ser till sin egen bit av produktionskedjan. Istället gäller det att alla inblandade frågar sig: Vad förväntar sig slutkunden av mig? Och hur kan vi samarbeta för att nå dit?

Säkrar IWAY
Syftet är att ge support till IKEAs leverantörer så att de får de bästa inköpskällorna. Då blir det också möjligt att säkra IWAY i ytterligare ett led. Redan idag gäller att alla IKEAs leverantörer ska klara denna norm.
– Den här säkerheten kan vi klara t ex genom färre leverantörer, säger Björn Larsson. IWAY är ett exempel, men det finns fler.
IKEA behöver också spårbarhet, d v s möjlighet att till fullo kontrollera att alla delar i produktionen sker på ett sätt och med material som stämmer med kraven. Detsamma gäller säkerheten. För t ex elprodukter och barnsäkerhet finns det inte något utrymme för tveksamheter.
– Allt detta kan vi nå genom att koncentrera till färre leverantörer, som vi känner väl. Leverantörer som inser att det till sist är kunden i varuhuset som avgör.

IKEA Market Place
– Produktionen är en förädlingskedja, där vi ska hjälpa leverantörerna att hitta alternativa vägar och skräddarsy olika lösningar för IKEA, säger Björn Larsson.
Men detta kräver samarbete genom hela kedjan. Här kommer den internetbaserade marknadsplatsen IKEA Market Place att spela en viktig roll.
– Varje steg i kedjan har inköps- och utleveransfunktioner. Dessa funktioner står för en del av kostnaderna för verksamheten. Här kan marknadsplatsen undanröja en del onödig hantering och därmed onödiga kostnader samt ge snabbare och säkrare info – genom att den ger källinformation från kedjans spets.

Större volymer
För de allra flesta leverantörer innebär samarbetet högre krav – på informationsutbyte, kvalitet, leveranssäkerhet och pris, för att nu ta några exempel. Vad kan locka dem att vilja vara med?
– Fördelarna är betydande, om man klarar uppgiften, säger Björn Larsson. En stark tillväxt för alla parter innebär väsentliga fördelar. Och strategiska leverantörer får tillgång till alla kunder.
– Till detta kommer vinsten av att affärsrelationen i en del fall får ett långsiktigt pespektiv. Här handlar det om öppenhet, tydlighet och förtroende i ett vinna-vinna-koncept.

IKEA Trading
Komponentansvaret innebär en rejäl utökning av MODULs ekonomiska omslutning, men betyder inte att organisationen växer drastiskt.
– Till skillnad från beslagen hanteras komponenterna av en ren tjänsteorganisation, berättar Björn Larsson.
– Vi måste vara flexibla och snabbt kunna anpassa oss efter nya uppgifter och villkor. Därför kommer vi att ha IKEAs olika trading-kontor ute i världen som bas när vi arbetar. Kontoren är en mycket viktig samarbetspartner, både vad gäller kunskaper och resurser.

4 affärsområden igång

Hittills har fyra affärsområden på komponentsidan hunnit starta sin verksamhet: Trä, Metall, Belysning och Lådor. Från och med årsskiftet startades ytterligare områden.
När MODUL Magazine träffar de fyra cheferna för dessa områden så möter vi en bestämd skara. Vänlig, men mycket bestämd:
– Det fungerar inte tillräckligt bra idag. Om IKEA har t ex 10 leverantörer av soffor, så har dessa i sin tur rader av underleverantörer.
– Vi ska nu integrera ett steg bakåt och standardisera och produktutveckla också komponenter. Då kan vi få betydligt större volymer på färre händer – som i sin tur ska ge oss högre kvalitet, bättre produktionskontroll, högre leveranssäkerhet och lägre pris.

• Belysning
Jonny Lindberg är ansvarig för affärsområdet belysning:
– Enbart låga priser är inte trovärdiga, det ger bara IKEA ett rykte om att sälja billigt skräp. Slutkunden ska istället märka att det finns fler och bättre produkter – till låga priser – att välja bland. Då kommer volymerna.
Man har därför lagt fast en pris- och kvalitetsstrategi som sträcker sig över tre år:
– Vi ska koncentrera tillverkning men också produktutveckling till färre leverantörer som levererar större volymer. Då får vi bättre kontroll på kvaliteten och lägre pris.
– Marknaden för elprodukter är på många håll mycket traditionsbunden. Samtidigt har vi en mycket snabb teknisk utveckling av elektroniken. När det gäller el har vi, med all rätt, ögonen på oss när det gäller säkerhet. Vi kan förstås aldrig kompromissa med kvaliteten.

• Metall
Affärsområdet metall är stort, men ändå ganska lätt att definiera: Det handlar om huvudsakligen rör eller plåt, galvaniserad, rostfri eller pulverlackerad, men även formgjuten eller pressad aluminium. Iva Vasarainen är områdesansvarig:
– Vi vill åstadkomma positiva förändringar på framför allt tre punkter: Ökad leveranssäkerhet – som vi bara kan nå genom att känna leverantören. Högre kvalitet – här är samarbetet med tradingkontoren avgörande, de är en viktig del av vårt nätverk. Och sist men inte minst ska priserna förstås sänkas.
– Vi bygger upp det nya arbetssättet genom att IKEA-leverantörer i vissa fall parallellt dels köper från sina tidigare underleverantörer och dels från de som vi föreslår. Det är nämligen mycket svårt att byta arbetssätt i ett enda slag. På detta sätt prövar vi gemensamt vårt synsätt och det har visat sig fungera bra.

• Lådor
IKEA of Sweden har utvecklat en standardlåda med mål att användas i 70% av de produkter som har lådor. Den som ägnar en stunds eftertanke åt detta inser snart att det handlar om betydande volymer.
– Med en standardiserad låda underlättas både produktutveckling och inköp, säger Peter Gustavsson som är områdesansvarig. Det kommer förstås alltid att finnas speciella lådor för vissa möbler, men de får alltså stå för en mindre volym.
– Vår uppgift är att skapa större volymer hos ett mindre antal leverantörer. De får avtal som säkerställer produktion. Vi säkrar kapacitet, kvalitet och pris – och får dessutom en effektiv uppföljning av IWAY.
Men uppgiften stannar inte vid den redan beslutade standardlådan. Går det t ex att utveckla lådan utan att riskera kvaliteten?
– Våra undersökningar visar
att det finns en stor utvecklingspotential, säger Peter Gustavsson. Lådor är viktiga!

• Trä
Affärsområdet trä är uppdelat i softwood (fur och gran), hardwood (björk, bok och ek), board (spånskivor och andra plattmaterial) samt möbelfolie. – Softwood och hardwood är dominerande, berättar Jan Sandgren som är områdesansvarig. Vi kan se att det blir färre och större möbeltillverkare. Många av dem arbetar med stora komponentlager och köpordersystem. Här kan vi ofta bidra till utveckling och förbättringar genom att erbjuda ramavtal med bra priser. Vi fokuserar på att arbeta med mer bearbetade komponenter, inte bara sågat virke.
– Vi är mycket tydliga med våra krav när det gäller kvalitet, leveranssäkerhet och pris, säger Jan Sandgren. En genomtänkt logistik och hög precision är avgörande.
När det gäller träkomponenter är priserna i många fall idag hårt pressade. Råvarorna har relativt hög vikt och ett lågt varuvärde. För att få till en bra affär är det därför önskvärt att öka förädlingen (= höja värdet/sänka vikten) på den enskilda komponenten.
– Lösningen är integration bakåt, säger Jan Sandgren, att koppla ihop komponenttillverkningen och sågverk. Vår uppgift är då att hitta leverantörer som vill och vågar tänka i nya banor…

Björn Larsson

MODUL Service Components. Fr v: Jan Sandgren (trä), Peter Gustavsson (lådor), Iva Vasarainen, (metall)
och Jonny Lindberg (belysning).

Vägen in i Ryssland

Där IKEA satsar och finns, ska också MODUL Service vara med. Det är viktigt
för MODULs verksamhet.
Nu satsar IKEA i stor skala på Ryssland och MODUL ligger i startgroparna.
Av detta skäl har MODUL Magazine träffat IKEAS man i österled – Christer Bauer.
– Det mesta i Ryssland är ogjort, är hans lugna svar på frågan om vilka möjligheter och problem som väntar i det stora landet österut.

– Med den expansion vi vill ha i Ryssland kan vi inte bara lägga beställningarna på bordet och hoppas, säger Christer Bauer. Vi måste bidra och vara delaktiga på många håll – och ofta kombinera kunnande och kapacitet hos flera leverantörer.
För att säkra kapacitet, kvalitet och pris engagerar sig IKEA djupt i de leverantörer man väljer att samarbeta med.
– Här är som sagt det mesta ogjort och företagen behöver hjälp med mycket. I mångt och mycket handlar det om att förstå sig på produktion. Vi måste påminna, vara med i verksamheten. Har man t ex sett till att säkra råvaror? Finns det kunnig personal?

Fyra kontor
IKEA finns idag på tre platser i Ryssland. Moskva-kontoret är naveln i organisationen som också omfattar kontor i St Petersburg och Novosibirsk. Ett fjärde kontor planeras i Irkutsk.
– Avstånden är enorma i Ryssland, säger Christer Bauer. En inköpare i Ryssland klarar bara 1-2 leverantörer på samma tid som en inköpare i Norden betar av 3-4 st.
Till detta kommer skillnaderna i bl a affärskultur.
– Ryssarna är nya som entreprenörer, men de har inte den bakgrunden, menar Christer.
– Det är inte heller så lätt att ‘komma under skinnet’ på en ryss och att vinna deras förtroende tar tid. Vi gör det genom att hålla det vi lovar och genomföra det vi beslutar.
Vi visar själva förtroende och öppenhet. Då kan vi också ställa krav på våra motparter.

Management
När IKEA utvärderar nya partners här är den första punkten management – där finns nyckeln. Tillgång till maskiner, lokaler och personal är ofta enklare att lösa.
– En leverantör som förstår managementproblematiken kan också ge och ta kritik, få igång en dialog, säger Christer Bauer.
– Vår uppgift är att utveckla och att leda rätt när volymerna ökar. Och en fördel vi har är att vi faktiskt klarar att ge den hjälpen.

Beslag
Bengt Skoog är säljansvarig för MODUL i Ryssland. Dessutom har en förstudie påbörjats, i ett projekt som fältsäljaren Jesper Gunnarsson ansvarar för. Bengt berättar att MODUL redan har en säljare på plats i landet. Men vad bör företaget tänka på inför en fortsatt satsning i Ryssland?
– Först och främst att sätta en inköpare i Moskva, säger Christer. Sedan gäller det att bidra med kompetens.
– Ju mer som kan försörjas lokalt när det gäller beslag, desto bättre. Och minns att ‘Made in Russia’ är viktigt, ni måste producera här. För IKEA är det viktiga att MODUL säkrar kvalitet, produktionsflöden och pris.

Nära samarbete över Östersjön

LITAUEN
Nära samarbete över Östersjön
Möbeltillverkaren Silutes Baldai har lånat ena halvan av sitt namn från den lilla litauiska stad där man har sin produktion – Silutes. Här är det bara några kilometer till Östersjön. Hos Silutes Baldai tillverkar man just nu Jussi, Anton, Tärnaby och Larsnes för IKEA.
Den första kontakten med IKEA togs 1995 och med undantag för två år, har man samarbetat sedan dess.
– IKEAs andel hos oss växer stadigt, berättar marknadschefen Narunas Stasius, och vi tror på en fortsatt stark tillväxt tillsammans.

MODUL har funnits på företagets leverantörslista sedan 1996 och Silutes Baldai köper inte enbart MODUL-beslag för IKEAs produkter.
– MODULs kvalitet är bra, säger Narunas, vi har sällan eller aldrig behövt diskutera den. Priserna däremot, de är ofta på tapeten.
Lokala beslagstillverkare hör ofta av sig till Silutes Baldai. Det gör att prisfrågan regelbundet kommer upp.
– Det finns förstås alltid ekonomiska enskildheter att ta upp, säger Narunas Stasius.
Vi ser dock helst till helheten, totalekonomin.
– Vår syn är att den rätta vägen att nå lägre priser är större volymer. Idag diskuterar vi ett system med orderbonus med MODUL, där ökad volym sänker priset. Det vill vi gärna ha.

Tuff tävlan
– Men vi kan konstatera att MODUL är konkurrenskraftiga. De har ju klarat tuffa medtävlare under ganska många år. Dessutom är det vår ambition att lösa problem och utvecklas tillsammans med både leverantörer och kunder. Det är vårt sätt att arbeta.
Det synsättet gäller också leveranser.
– Vi har ett nära samarbete med MODUL och lämnar prognoser för alla återkommande produkter, berättar Narunas Stasius. När det någon gång är extra bråttom brukar vi kunna lösa problemen tillsammans.
– Vi känner varandra väl och det gör det lättare att klara eventuella problem.
Ulrika Andersson är ansvarig säljare för Silutes Baldai hos MODUL. Hon besöker företaget minst fyra gånger per år.

Stöd från IKEA
– Det är en fördel att jag sitter så nära IKEA och deras inköpare, säger Ulrika. Jag kan lätt kontakta och samarbeta med dem, om något är oklart.
Också på Silutes Baldai ser man IKEA som ett starkt stöd:
– Vi har ofta besök av deras tekniker och har fått mycket hjälp av dem. Beslagen har ännu inte krävt några särskilda insatser.
Med tanke på det goda samarbete vi har med MODUL, räknar vi dock med att få fullgod hjälp, om vi behöver det.
I ett nära samarbete finns det förstås också problem.
– Vår fabrik har fyra produktionsvåningar, berättar Narunas Stasius. Stora förpackningar som ska högt upp skapar därmed stora problem. Här vill vi gärna få en bättre anpassning från MODUL.
– Ett annat bekymmer vi diskuterar är systemet för debitering av pallkragar. Det skapar merkostnader och onödig administration.

Större volymer
Huvuddelen av Silutes Baldai tillverkning exporteras. Utöver till IKEA och Sverige säljer företaget möbler till Belgien och flera andra länder. Silutes Baldai ingår i SBA-koncernen, som totalt har fem möbeltillverkare i Litauen.
– På sikt räknar vi med ett ännu närmare och mer omfattande samarbete med MODUL, säger Narunas Stasius. Nyckeln till det finns i fler produkter och större volymer.
– Att utveckla samarbetet är förstås en utmaning för MODUL, men vi har en till…

Vågar MODUL
anta utmaningen?

Utmaning nr 2 från Silutes Baldai gäller vare sig beslag, priser eller leveranser. Den handlar om sport.
I Litauen är basket en nationalsport och företag tävlar gärna med varandra om att lyckas bäst under korgen.
– Vi vill möta MODUL på basketplanen, var alltså den utmaning som Narunas och hans kollegor presenterade. Och Ulrika Andersson accepterade på stående fot.
Nu återstår det bara att se om hon verkligen får ihop ett lag bland medarbetarna i Älmhult. MODUL Magazine lovar att återkomma med ett fylligt matchreferat…

EN TIDNING FRÅN MODUL SERVICE AB No. 1 2003

När verksamhetsåret 2002 nu är avslutat kan vi konstatera att MODUL under året ökat sina marknadsandelar, vilket gläder mig mycket. Vår bedömning av framtiden är också fortsatt optimistisk.
I oktober fattade vi beslut om ännu en tillbyggnation i Slovakien. Den tillbyggnad vi tog i bruk under sommaren är fullbelagd och den nya investeringen blir ungefär lika stor som den föregående.

Gamla framgångar kan dock ingen leva vidare på. MODULs konkurrenskraft måste stärkas ännu mer. Den kundenkät vi genomförde under 2002 understryker detta. När vi blickar framåt ser vi fortsatt nya utmaningar.
Den satsning som IKEA nu gör för att öka sina leverantörers möjligheter att köpa material till mer konkurrenskraftiga villkor, påverkar MODUL. Både som underleverantör, med ökade kundförvänt-ningar, och som resurscenter, för att skapa och erbjuda IKEA-leverantörerna starka inköpsalternativ. Utfallet hittills känns bra. Flera viktiga IKEA-leverantörer förbättrar nu sin konkurrenskraft genom nya och starkare inköpsalternativ för komponenter.

Under 2003 genomför vi ett antal större förändringar i syfte att stärka vår konkurrenskraft. Nuvarande två divisioner, Beslag och Komponenter, kompletteras med ytterligare en – Trading. Inköpen påverkar 50-80% av priset till kund och är därmed den verksamhet som har störst strategisk betydelse för de flesta företag. Här har den nya divisionen sitt arbetsfält och MODUL inleder nu en betydande satsning på en global etablering av resurser.
Vår verksamhet orienteras nu dessutom mot processer, där mervärdet för kunden sätts i centrum. Process-styrningen blir en plattform för arbetet med att utveckla vår effektivitet.

Våra kunders kund ökar kraven, vilket påverkar oss. Det som nu sker inom MODUL är förändringar som också är på gång hos flera underleverantörer till IKEA. Betydande förändringar är en förutsättning för att finnas med om några år.

Björn Larsson
VD